تفکر سیستمی

"مدیریت توسعه" و " توسعه مدیریت" امری اساساً دو بعدی است. یک فرآیند است نه یک فرآورده. هدف این فرآیند هدایت تکامل حیات سازمانی از طریق ایجاد هم افزایی بین دو نیاز ظاهراً متضاد است: نیاز اعضاء و اجزاء به تنوع و آزادی از یکسو و نیاز کل سیستم به هم آهنگی و وحدت از سوی دیگر. در غیر اینصورت در نبود وحدت، اغتشاش و تفرقه حاصله همانقدر موجودیت سیسان را به مخاطره می اندازد که متقابلاً در نبود تنوع و آزادی، یکنواختی و اختناق منتجه بقای سیستم را تهدید میکند. فهم این پیچیدگی و مدیریت این تعامل بطوریکه این دو گرایش، نه تنها مانعه الجمع نشوند بلکه در تعاملی توأمان ارزشی افزون بر جمع اجزا تولیدکننده، چالش اصلی مدیریت معاصر است.

5000000 ریال
پروفسور بیژن خرم تحصیلات خود را در ایران در دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعی به پایان رساند. در ادامه ایشان در بهترین دانشگاه‌های جهان از جمله دانشگاه هاروارد، آکسفورد و رنسلر تحصیل کرده و پس از آن به ایران بازگشتند.
سرفصل دروس

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.