مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی شامل اصول و دارایی های سازمان است که دارنده هر گونه دگرگونی  و ابداع می باشد. در حال حاضر مدیریت منابع انسانی یکی از علم ها و دانش هایی می باشد که برای یک سازمان و اداره مهم است زیرا کارایی آن برای پرسنل یک سازمان نیز موثر است که اصلی ترین کارهای آن ها برای همه مدیران در سازمان نیز به حساب می آید.

12000000 ریال
مدیریت منابع انسانی
سرفصل دروس
مدیریت منابع انسانی
13:01:00
1. مدیریت و یادگیری آن – بخش اول
13:08:00
2. مدیریت و یادگیری آن – بخش دوم
10:49:00
3. ضرورت یادگیری مدیریت منابع انسانی
09:16:00
4. فرآیند مدیریت منابع انسانی – بخش اول
09:28:00
5. فرآیند مدیریت منابع انسانی – بخش دوم
05:23:00
6. فرآیند مدیریت منابع انسانی – بخش سوم
10:10:00
7. استخدام – بخش اول
13:27:00
8. استخدام – بخش دوم
07:46:00
9. استخدام - بخش سوم
13:11:00
10. استخدام – بخش چهارم
06:48:00
11. استخدام - بخش پنجم
17:08:00
12. استخدام - بخش ششم
12:52:00
13. استخدام - بخش هفتم
08:12:00
14. مصاحبه - بخش اول
05:30:00
15. مصاحبه - بخش دوم
09:53:00
16. استعدادیابی و جانشین پروری – بخش اول
09:49:00
17. استعدادیابی و جانشین پروری – بخش دوم
00:00:00
18. استعدادیابی و جانشین پروری – بخش سوم
00:00:00
19. استعدادیابی و جانشین پروری – بخش چهارم
07:40:00
20. مدیریت عملکرد کارکنان - بخش اول
00:00:00
21. مدیریت عملکرد کارکنان – بخش دوم
00:00:00
22. مدیریت عملکرد کارکنان – بخش سوم
00:00:00
23. مدیریت عملکرد کارکنان – بخش چهارم
00:00:00
24. مدیریت عملکرد کارکنان – بخش پنجم
09:56:00
25. چرخه مدیریت عملکرد
10:29:00
26. مربی گری - بخش اول
12:15:00
27. مربی گری - بخش دوم
10:12:00
28. بازخورد - بخش اول
09:59:00
29. بازخورد - بخش دوم
08:17:00
30. بازخورد - بخش سوم
12:50:00
31. ارزیابی عملکرد - بخش اول
10:21:00
32. ارزیابی عملکرد - بخش دوم
09:33:00
33. ارزیابی عملکرد - بخش سوم
08:35:00
34. پاداش - بخش اول
09:25:00
35. پاداش - بخش دوم
11:24:00
36. آموزش - بخش اول
11:18:00
37. آموزش - بخش دوم
06:49:00
38. آموزش - بخش سوم
11:16:00
39. آموزش - بخش چهارم
15:11:00
40. آموزش – بخش پنجم
07:36:00
41. نظام جبران خدمت – بخش اول
13:28:00
42. نظام جبران خدمت – بخش دوم
09:56:00
43. Engagement – بخش اول
08:39:00
44. Engagement – بخش دوم
08:44:00
45. Engagement – بخش سوم
08:32:00
46. Engagement – بخش چهارم
10:49:00
47. Engagement – بخش پنجم
10:49:00
48. Engagement – بخش ششم
13:16:00
49. Engagement – بخش هفتم
12:37:00
50. Engagement – بخش هشتم
13:19:00
51. Engagement – بخش نهم
05:26:00
52. Engagement – بخش دهم
19:45:00
53. Engagement – بخش یازدهم
08:56:00
54. مدیریت افراد بالغ و نابالغ سازمان
09:29:00
55. سبک های مدیریت منابع انسانی
16:40:00
56. مقتضیات مدیریت دهه هفتادی ها یا نسلهای جدید
16:02:00
57. جمع بندی نهایی و پایان

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

تمامی حقوق این سایت محفوظ است.